Hiss-tips för Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Den 6-7 mars 2019 ägde årets Fastighetsmässa rum i Kista. Hissförbundet var på plats och bjöd bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och andra intresserade på ett matnyttigt frukostseminarium om hissar.

Patrik Agardh, ordförande för Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté, inledde morgonen med grundläggande information om hisstyper och dess huvudkomponenter som fastighetsägare ska ha koll på.

– Tänk på att serva hissarna regelbundet. Man kan göra en hel del själv för att undvika onödigt driftstopp såsom att ta bort grus i tröskelspår eller hålla rent fotoceller eller ljusridåer i korgöppningen. Lita på dina sinnen, är det något som låter konstigt är det nog bra att kalla på service, berättade Patrik.

Bra service ger kortare stillestånd, är bra för miljön om ex. oljeläckage upptäcks i tid och ger lägre totalkostnader över tid.

– Rekommendationen är fyra servicebesök per år, men frekvensen ska såklart anpassas efter hissens användningsområde. Tänk även på att du som fastighetsägare kan kontrollera utförd service i hissens servicebok, fortsatte Patrik. Men glöm inte bort att det är fastighetsägaren som har ansvaret för att loggboken samt drift- och skötselinstruktionen finns vid hissen.

Fastighetsägaren ansvarar även för att hissen är säker, att den besiktigas årligen, att skötseln utförs av dokumenterat kunnig personal och att rapportera incidenter eller olyckor till byggnadsnämnden i kommunen.

Styrbjörn Andrén, ordförande för Hissförbundets Utbildningskommitté bekräftar att bra service är viktigt för att förlänga livslängden på en hiss. Såsom alla apparater har också en hiss en livscykel som exempelvis inkluderar en årlig säkerhetsbesiktning som noterar vilka delbyten som blir aktuella. Enkla fel kan oftast åtgärdas lätt, men med hissens ålder stiger även kostnaderna för reparationer.

– Beroende på belastningen av hissen kan det då bli dags för en statusbedömning på de elektriska och mekaniska delar samt för en åtgärdsplan för modernisering, kommenterar Styrbjörn. Moderniseringen bidrar även till att förbättra funktionalitet, ökar tillgängligheten och kan minska hissens energianvändning med 40-70 procent.

– Men största pluset är nog säkerheten. Hissar utan skydd i korgöppningen är en stor säkerhetsrisk eftersom många använder hissen för att flytta skrymmande föremål såsom möbler. Om möbeln fastnar mot schaktväggen när hissen kör finns det stor risk att klämmas allvarligt. Även hissar med så kallade saxgrindar medför klämrisker, fram för allt barn kan komma emellan med armar eller ben och skadar sig rejält, varnar Styrbjörn.

Fundera man på att modernisera finns det några punkter man ska ha i åtanke, som självfallet även hissföretagen kommer att hjälpa med:

– Avstängningstiden varierar mellan 2-5 veckor, beroende på utförande
– Beställ arbetet i god tid
– Informera även de boende i god tid om när hissen kommer att vara avstängd
– Kontrollera att ändringskraven i Boverkets föreskrifter BFS 2011:12 med ändringar uppfylls
– Efter modernisering ska hissen revisionsbesiktigas av ett oberoende ackrediterat besiktningsorgan

Styrbjörn avslutade sin presentation med fakta om efterinstallation av hissar, något som ökar tillgängligheten för rörelsehindrade personer, barnfamiljer men framför allt den stigande andelen äldre i samhället. Just när det gäller åtgärder som gör att äldre kan bo kvar finns det även finansiellt stöd att söka för.

– Dagens tekniska lösningar möjliggör en efterinstallation i många olika, även trånga, trapphus. Lås er inte vid tanken om att hissen måste tryckas in i trapphuset. Det går lika väl att sätta upp ett nytt trapphus på utsidan av huset istället och att flytta in hissen i gamla trapphuset, tipsade Styrbjörn.

Läs mer på Hissförbundets hemsida om finansiellt stöd för efterinstallation av hiss.

Efter två intressanta presentationer var det dags för deltagarnas frågor, se nedan för en sammanställning av frågor & svar:

  • Fiberkablar i hisschaktet?

Grundkrav: inga främmande föremål i ett hisschakt för säkerheten, men det finns undantagslösningar. Ta reda på hos Boverket om vad som gäller och sätt hissföretag och ”kabelkillarna” i kontakt så att de kan samordna installationen. Avlopp eller installationer som behöver service är inte tillåtna.

  • Behöver jag tänka på hissens lastkapacitet i en BRF?

Nej, människoflöde är inget en BRF behöver ta hänsyn till, däremot behöver man exempelvis alltid tänka på att sjukpersonal ska kunna komma in med en bår antingen hissen eller trapphuset. Övriga behov så som tillgänglighet med rullstol, rullator, permobil etc. bör också beaktas. Viktigt att man får sina byggplaner godkända av byggnadsnämnden innan projektstart.

  • Garantitid

Fastighetsägaren har ansvar att hissen sköts. Tänk på att serivce inte automatiskt ingår under garantitiden och det kan bli dyrt om avtal saknas ex när folk fastnar i hissen och behöver släppas ut. Gäller även vid nyproduktioner, där det är byggbolaget som köper hissen men ska överlåta det till nya BRF:n – som kanske inte är insatt i avtalet och rätt kontakter.

  • Kan man köpa tjänster och delar från andra leverantörer än den som installerade hissen?

Ja, inte ovanligt. Man kan även ta hjälp av hisskonsulter för att få bästa rekommendation.

  • Kan det komma krav på hissar, ex ur tillgänglighetssynpunkt?

Nej, inte som det ser ut idag. Retroaktiva krav är mycket ovanliga. (Arbetsplatser ska ha innerdörr, definitionen är att 50% av ytan ska användas som arbetslokal.)

Tack alla talare och deltagare för en intressant förmiddag i hissens tecken!

För fler tipps hittar du i ”Hissförbundets handbok för Fastighetsägare eller beställ broschyren hos vårt kansli: hissforbundet@tebab.com.

Kontakt: Anne Geitmann, generalsekreterare, 072 212 46 61, hissforbundet@tebab.com


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas