Om Hissförbundet

Hissförbundet är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Medlemsföretagen representerar över 80 % av den svenska branschen. Kansliet finns hos Teknikföretagens Branschgrupper i Stockholm.

Hissförbundets verksamhet sker med fokus på tre områden: Påverka, Informera och Utbilda.

All verksamhet i förbundet sker i enlighet med de av ELA fastställda reglerna för ”Code of
Conduct” samt med Teknikföretagens Branschgruppernas uppförandekod.

Påverka
Förbundet arbetar aktivt i samverkan med representanter för myndigheter, besiktningsorgan och kunder för att tolka, påverka och följa upp förändringar av det tekniska regelverket för
uppförande, underhåll, service och tillsyn av hissar och rulltrappor.

Vi är också  remissinstans för svenska myndigheter och deltar aktivt i Europa arbetet genom vårt medlemskap i ELA (European Lift Association).

Förbundet deltar i samhällsdebatten för att påverka politiker, beslutsfattare och allmänheten.

Informera
Sprida kunskap om hissar och rulltrappors allt betydelsefullare roll som transportmedel som varje dag året runt utför ett viktigt transportarbete i våra bostäder, på arbetet och i våra offentliga miljöer.

Förmedla ett budskap om att Förbundet och dess medlemmar verkar för hög säkerhet, hög kvalitet och hög teknisk standard inom branschen.

Utbilda
För att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen av utbildad arbetskraft till branschen bedriver Hissförbundet en YH-utbildning av hiss- och rulltrappstekniker tillsammans med yrkeshögskolan i Tumba.

I förbundets regi sker också kontinuerlig vidareutbildning av medlemmarna genom seminarier och kurser inom teknik och juridik.