Code of conduct

För Teknikföretagens Branschgrupper AB är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar.

Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper och alla branschföreningar anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper.

Uppförandekoden medför inte några förändringar av Hissförbundets verksamhet jämfört med tidigare. Däremot kan uppförandekoden ses som en tydlig signal om att vi aktivt verkar för en transparent och konkurrensneutral verksamhet inom Teknikföretagens Branschgrupper och dess branschföreningar.

Här finner du uppförandekoden.

All verksamhet i förbundet sker även i enlighet med de av ELA fastställda reglerna för ”Code of Conduct”.