Barn trycker på hissknapp

Regeringen har beslutat om nya krav på äldre hissar

I slutet av förra veckan beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar. Förordningsändringen innebär att hissar för persontransport i byggnader ska ha ett lämpligt skydd mellan schaktdörren och korgdörren för att förhindra olyckor där framförallt små barn kan fastna i utrymmet.

– Hissförbundet är glada att regeringen fattat ett beslut i positiv riktning i frågan om säkrare hissar. Det är fortfarande en bit kvar till att nå samma säkerhetsnivå som för arbetslokaler men ett steg framåt. I bostadshus bor våra mest sårbara medborgare, som barnfamiljer och äldre, och Hissförbundet anser att vi har en bit kvar till en godtagbar säkerhetsnivå i Sverige som har Europas äldsta hissbestånd. Vi inväntar mer information för att se vad beslutet innebär i sin helhet., säger Hissförbundets Generalsekreterare Sara Berggren om beslutet.

I samband med beslutet sa infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson:

– Det är angeläget att få skyddsåtgärder på plats så att inte fler barn drabbas av säkerhetsbrister i gamla hissar. Regeringens beslut innebär att om det finns risk för innestängning i utrymmet mellan dörrarna, så ska det finnas ett skydd där som hindrar det.

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar samt att redovisa en konsekvensanalys av dessa. I rapporten redovisar Boverket hur ytterligare preciseringar av krav på förbättringsåtgärder skulle kunna genomföras.

Enligt Hissförbundets rapport Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige från 2020 finns det idag 126 000 hissar i Sverige. Mer än hälften av dem är äldre än 30 år och saknar viktig säkerhetsutrustning som finns i dagens moderna hissar. Minst 26 000 av dessa hissar hör till de två hisskategorierna som orsakar flest allvarliga olyckor och till och med potentiella dödsolyckor: hissar med farliga innerdörrar eller hissar som helt saknar skydd i korgöppningen.

De nya reglerna om skydd mellan dörrarna berör cirka 5 800 hissar och kravet ska vara uppfyllt senast den 1 oktober 2031.

Läs mer här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/nya-regler-ska-oka-sakerheten-i-aldre-hissar

Hissförbundets rapport om säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige

Boverkets utredning om säkerhetsrisker i äldre hissar

Hissförbundets remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar”


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas