Hissförbundets svar på remiss kring tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Hissförbundet har full förståelse för att Sveriges kommuner är under press för att lösa bostadssituationen för framförallt nyanlända och ungdomar och att det snabbt behöver byggas ett stort antal bostäder runtom i landet.

Att underlätta för kommunerna att bygga tillfälliga bostäder är i grunden en god och pragmatisk lösning och vi välkomnar därför förslaget att det ska räcka att en byggnad är flyttbar för att man ska kunna få lov att uppföra ett tillfälligt modulhus.

Men att helt ta bort tillgänglighetskraven för tillfälliga bostadshus är en onödig åtgärd som riskerar att leda till ökat utanförskap och sämre livskvalitet för många i samhället. Bland dem som kan komma att vara aktuella för att flytta in i dessa tillfälliga bostäder kan det finnas människor med olika typer av funktionsnedsättningar som behöver anpassningar för att kunna ta bostaden i anspråk. Dessa blir exkluderade om förslagen i promemorian genomförs.

Vi ser även en stor risk att de tillfälliga bostadshus som uppförs under den tiden som dessa bestämmelser gäller kommer att permanentas efter att de tidsbegränsade byggloven gått ut. Konsekvensen av detta blir att en ännu större del av bostadsbeståndet blir otillgängligt. En olycklig utveckling med tanke på att Sveriges befolkning åldras och att efterfrågan på tillgängliga bostäder därför med största sannolikhet kommer att öka markant framöver.

Om regeringen väljer att gå vidare med förslaget anser Hissförbundet att det åtminstone bör ställas krav på att dessa nya tillfälliga byggnader förbereds för att på ett enkelt sätt kunna montera in hiss i efterhand och att om det blir aktuellt att permanenta bostäderna så måste det vara krav på att byggnaderna förses med hiss.

Ladda ner remissvaret i sin helhet här

Ladda ner promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder här


Nyheter


Hissförbundet i Elektrikern

”För den som gillar både elektronik och mekanik är det här ett perfekt yrke”, tycker Sima Iskandar. Artikeln berättar även

Barn trycker på hissknapp

Remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar”

Remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar” 1.     Sammanfattning Hissförbundet välkomnar utredningen och

Hissförbundet firade 30-årsjubileum

2022 har Hissförbundet arbetat för säkrare hissar och rulltrappor i 30 år. Detta ville vi självklart fira tillsammans. Inför vårmötets

Barn trycker på hissknapp

Hissförbundet i byggtidningen Branschaktuellt

”Om en hiss ansågs vara säker för 100 år sedan så anses den vara säker än idag, vilket känns märkligt