Hissförbundets svar på remiss kring tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Hissförbundet har full förståelse för att Sveriges kommuner är under press för att lösa bostadssituationen för framförallt nyanlända och ungdomar och att det snabbt behöver byggas ett stort antal bostäder runtom i landet.

Att underlätta för kommunerna att bygga tillfälliga bostäder är i grunden en god och pragmatisk lösning och vi välkomnar därför förslaget att det ska räcka att en byggnad är flyttbar för att man ska kunna få lov att uppföra ett tillfälligt modulhus.

Men att helt ta bort tillgänglighetskraven för tillfälliga bostadshus är en onödig åtgärd som riskerar att leda till ökat utanförskap och sämre livskvalitet för många i samhället. Bland dem som kan komma att vara aktuella för att flytta in i dessa tillfälliga bostäder kan det finnas människor med olika typer av funktionsnedsättningar som behöver anpassningar för att kunna ta bostaden i anspråk. Dessa blir exkluderade om förslagen i promemorian genomförs.

Vi ser även en stor risk att de tillfälliga bostadshus som uppförs under den tiden som dessa bestämmelser gäller kommer att permanentas efter att de tidsbegränsade byggloven gått ut. Konsekvensen av detta blir att en ännu större del av bostadsbeståndet blir otillgängligt. En olycklig utveckling med tanke på att Sveriges befolkning åldras och att efterfrågan på tillgängliga bostäder därför med största sannolikhet kommer att öka markant framöver.

Om regeringen väljer att gå vidare med förslaget anser Hissförbundet att det åtminstone bör ställas krav på att dessa nya tillfälliga byggnader förbereds för att på ett enkelt sätt kunna montera in hiss i efterhand och att om det blir aktuellt att permanenta bostäderna så måste det vara krav på att byggnaderna förses med hiss.

Ladda ner remissvaret i sin helhet här

Ladda ner promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder här


Nyheter


YH-utbildningen Xenter: 5 nya starter beviljade!

Utbildningen till hiss- och rulltrappstekniker kräver större lokal med tung utrustning och en högre lärartäthet, vilket inte kan finansieras med

Hissnande hissmusik

Hissmusik har historiskt något av ett dåligt rykte. Hissmusik, eller skvalmusik, beskrivs ofta som lugn bakgrundsmusik du kan höra i

Hissförbundet i Aktuella Byggen

Läs hela artikeln på i Aktuelle Byggen nr 6 2022 eller nedan på Byggnyheter.se. ”Användning och miljö styr valet av

Säkerhet och kompetensförsörjning teman för Hissförbundets höstmöte

Som gästtalare var Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare för Byggföretagen, inbjuden för att berätta om hur branschorganisationen arbetar med att förändra