Äldre hissar blir olagliga

För hissar installerade före 1995 gäller inte alls samma
säkerhetsbestämmelser som för nyare hissar.

Det har naturligtvis inte varit bra, och de olyckor och olyckstillbud som drabbat våra äldre hissar har bara ökat och också blivit allt allvarligare med åren. I många länder har man successivt
åtgärdat de värsta säkerhetsbristerna hos de äldre hissarna. I Sverige har det dock dröjt tills nu
innan Boverket och Arbetsmiljöverket fått fram bestämmelser om hur vi här måste komma till rätta med problemen.

För alla hissar gäller att senast den 1 april 2007 måste hissar utan korgdörr förses med varningsskylt, såväl i korgen som på alla stannplan. Senast den 31 december 2012 måste alla hissar som huvudsakligen betjänar arbetslokaler vara försedda med korgdörr.

För alla hissar där man ändrar eller byter hissens korg, styrsystem, apparatställ eller maskineri krävs redan sedan 1 januari 2007 att man samtidigt måste utföra följande säkerhetshöjande
åtgärder:

  • Manöverorgan skall anpassas så att de blir användbara också för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Hisskorg som saknar korgdörr skall förses med sådan.
  • Hissen skall förses med en kommunikationsanordning så att man från korgen skall kunna få talförbindelse med en alltid bemannad larmcentral.
  • Hisskorgen skall förses med god belysning och nödbelysning.
  • Elkontakterna i schaktdörrarnas lås skall säkras mot elchock.
  • Det skall finnas tillräckligt med fritt utrymme över och under hissens ändlägen.
  • Det skall finnas utrustning för evakuering av personer som blir instängda i hisskorgen.

Vid yrkesmässig användning av hissar gäller dessutom från den 1 juli 2007 för såväl tillfälliga som permanenta arbetsplatser:

Skrymmande gods får endast transporteras i hissar

1. som är speciellt konstruerade för detta
2. som är försedda med korgdörr eller
3. vars korgöppning är försedd med skyddsanordning som stoppar hissen om godset kommer i kontakt med schaktväggen

Vad måste man göra som fastighetsägare?

I Sverige finns i dag ca 120.000 hissar och en stor del av dessa kommer att beröras av de nya
säkerhetskraven. Många har gått oförändrade i mer än 40 år och kommer snart att bli aktuella för byte av maskineri och styrsystem, med medföljande krav på säkerhetshöjande åtgärder.

Visserligen finns det en stor och kunnig yrkeskår och färdiga tekniska lösningar, men det krävs också planering och framförhållning från fastighetsägarnas sida för att hissbranschen skall kunna tillgodose deras krav på ekonomi och tillgänglighet.

Det gäller alltså att i tid budgetera för de åtgärder man förr eller senare måste vidta. Den största arbetsinsatsen kommer att gälla införandet av korgdörrar. Med tanke på att samtliga Sveriges
hissar som används i arbetslokaler måste ha korgdörr senast 31 december 2012 bör man vara ute i mycket god tid med sin beställning. Observera att även en hiss i ett bostadshus kan bli tillfällig
arbetsplats vid t.ex. flyttning, ombyggnad och reparationer inom fastigheten.


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas

Hissförbundet i Göteborgs-Posten

Debatt: Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hissäkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer

Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för

Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en