Dokument

Här hittar du alla dokument som är uppladdade på webbplatsen

2024.05.14

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2020

Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

2024.05.14

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2021

Boverket gör årligen uppföljning av besiktningsstatistik för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

2024.05.14

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets broschyr Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade eller sjuka. Det innebär bland annat att de ska få instruktioner till sina arbetsuppgifter så de lär sig arbetet på rätt sätt. De ska också veta vilka risker som finns på […]

2024.05.14

Säkra arbetsförhållanden vid hissentreprenader

Hissförbundet verkar för hög säkerhet, hög kvalitet och hög teknisk standard inom branschen. Som ett led i detta arbete har Hissförbundet tagit fram en checklista för säkra arbetsförhållanden på byggarbetsplatser som ett hjälpmedel. Målet med listan är att öka säkerheten för hissmontörerna och underlätta vid leverans av hissinstallationer. Checklistan är inte uttömmande och de olika […]

2024.05.14

Arbetsmaterial för företagens säkerhetsarbete

Detta material är framtaget för att användas tillsammans med ”Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar”.

2024.05.14

Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska dessa risker och främja en säker arbetsmiljö, är det viktigt att arbetstagare följer speciella säkerhetsprinciper och arbetssätt. Denna European Lift Association (ELA)-broschyr ”Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar” beskriver generella och specifika säkerhetsprinciper som alltid måste följas. Broschyren är utformad […]

Informationsblad om låsslitage vid schaktdörrar med slagdörrslås

Hissförbundet har identifierat problem med låsslitage vid schaktdörrar med slagdörrslås, som medfören risk för att kunna dra upp schaktdörren försedda med slagdörrslås i låst läge. Sannolikheten för attdetta ska ske kan beskrivas med fem olika slitage/scenarion, som uppstår till exempel på frekventanvända dörrar (t.ex. entréplan).

2024.05.14

Sammanställning besiktningsstatistik 2004-2021

Boverkets besiktningsstatistik from år 2004.

Därför lönar sig tillgänglighet i befintliga bostadshus

Den svenska bygglagstiftningen har idag höga krav på tillgänglighet och bostadsförsörjningen är ett allmänt intresse i svensk rätt. Boverket uppskattar dock att det i Sverige finns ca 70 000 trapphus utan hiss. I Göteborg visar aktuell statistik att endast 11 procent av kommunens allmännyttiga bostäder är tillgängliga! Gissningsvis är situationen likartad även i andra kommuner. […]

Rapport: Säkerhetsrisker med äldre hissar

Hissförbundets rapport om säkerhetsrisker med svenska hissar samt åtgärdsförslag. Hissförbundets rapport Säkerhetsrisker med äldre hissar är ett kunskapsunderlag som beskriver de stora riskerna vid användning av äldre hissar i bostadshus, men även för de som arbetar med hissar i Sverige idag. Rapporten kartlägger de brister som finns i dagens regelverk gällande befintliga hissar och ger […]

2024.03.20

Hissdekal om säkerhet för hundar i hiss

Varje år skadas husdjur i hissrelaterade olyckor. Låt inte ditt djur bli en del av statistiken. Håll ditt djur i kort koppel och nära dig under hela hissfärden. Ditt agerande räddar liv! Varningsdekalen för hissen (klistermärke 10×15 cm) När djur och människa hamnar på varsin sida av hissdörren uppstår mycket farliga situationer: Dörrarnas sensorer känner […]