2024.05.14

Säkra arbetsförhållanden vid hissentreprenader

Hissförbundet verkar för hög säkerhet, hög kvalitet och hög teknisk standard inom branschen.

Som ett led i detta arbete har Hissförbundet tagit fram en checklista för säkra arbetsförhållanden på byggarbetsplatser som ett hjälpmedel. Målet med listan är att öka säkerheten för hissmontörerna och underlätta vid leverans av hissinstallationer.

Checklistan är inte uttömmande och de olika punkternas relevans kan skilja sig från projekt till projekt.

Listan ska ses som ett hjälpmedel och Hissförbundet garanterar varken förslagens riktighet eller fullständighet. Därför är det viktigt att varje medlemsföretag anpassar listan inför varje enskilt projekt. Ansvaret för punkterna är många gånger delat mellan beställaren och hissentreprenören och regleras med fördel i ett avtal mellan parterna.

Ett utmärkt komplement till checklistan är ELA:s säkerhetsbroschyr, med mer information om säkerhetsprocedurer och skyddsutrustning. Broschyren kan laddas ned på Hissförbundets hemsida eller beställas hos Hissförbundets kansli.