Stadgar för Hissförbundet

Organisationsnummer: 802537–2031

Fastställda 1993-11-17. Senast reviderade 2023-05-30.

§ 1 Syfte                 

Branschföreningen har till ändamål att tillvarata samt främja medlemmarnas intressen genom att

a) vara en kraftfull mötesplats för medlemmarna

b) verka för en hög säkerhetsnivå på hissar och rulltrappor

c) verka för ett gott affärsklimat

d) representera branschen gentemot nationella som internationella myndigheter och organisationer

e) verka för att branschen blir känd för kvalitativt högtstående produkter och god affärsmoral.

§ 2 Säte                  

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsår                 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 4 Medlemskapets förpliktelser

Medlem ska efterleva föreningens stadgar samt beslut tillkomna i enlighet med dessa.

Medlemsföretagen förbinder sig att upprätta och vidmakthålla system och kompetenser enligt § 5 samt att följa gällande Code of Conduct från dels Teknikföretagens Branschgrupper (BRG), dels European Lift Association (ELA).

§ 5 Medlemskap                     

§ 5 a) Till fullvärdiga medlemmar i Hissförbundet kan styrelsen anta företag som i Sverige konstruerar, utvecklar, tillverkar, driver handel med och/eller monterar hissar och/eller rulltrappor, eller tillhörande komponenter och som uppfyller nedanstående villkor:

 1. att aktivt delta i föreningens arbete och aktivt verka för branschens intressen
 2. att inom respektive verksamhetsområde uppfylla kvalifikationskraven i nedanstående matris, samt att på styrelsens begäran med erforderlig dokumentation styrka att samtliga dessa krav uppfylles.
System- och kompetenskravVerksamhetsområde
 FörsäljningTillverkningInstallationModerniseringService
Dokumenterad rutin för ledning av företagetXXXXX
Dokumenterad rutin för kvalitetsrevision av företagets rutinerXXXXX
Dokumenterad rutin för hantering av dokumentXXXXX
Dokumenterad rutin för utbildning av personalXXXXX
Dokumenterad rutin för hantering av avvikelserXXXXX
Dokumenterad rutin för utveckling och förbättringXXXXX
AnsvarsförsäkringXXXXX
Licens för heta arbeten  XXX
Elbehörighet  XXX
Aktiebolag med minst 2-årig verksamhet i branschenXXXXX
Dokumenterade rutiner för miljöarbeteXXXXX
Åtagande att följa BRG:s och ELA:s Codes of ConductXXXXX

Ovanstående kvalifikationskrav gäller även i det fall en verksamhet hos medlemsföretaget är organiserad i ett separat dotterbolag.

§ 5 b) Till associerad medlem må antas företag som bedriver verksamhet inom hiss- och rulltrappsområdet, men som inte uppfyller alla ovanstående kriterier. Sådan verksamhet kan omfatta tekniska konsultationer, besiktningar, kontroller, certifiering, utbildning etc.

Associerat medlemsföretag har ej rösträtt vid föreningsmöten. Föreningsmötet kan besluta om särskilda villkor som ska gälla för associerat medlemskap.

§ 5 c) Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till föreningens kansli.

§ 5 d) Utträde ur Hissförbundet kan ske endast vid verksamhetsårets utgång.

Medlemskap skall sägas upp genom skriftlig anmälan till kansliet senast 6 månader före verksamhetsårets utgång. Styrelsen kan dock medge kortare uppsägningstid. Den som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller andel i föreningens tillgångar.

§ 5 e) Medlem som agerar i strid mot föreningens ändamål enligt § 1 och medlemskapets förpliktelser i § 4 ovan kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall fattas av årsmötet. För beslut om uteslutning fordras två tredjedels majoritet av antalet avgivna röster.

Den som utesluts ur föreningen har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller andel i föreningens tillgångar.

§ 6 Avgifter och kostnadsersättningar

För täckande av föreningens kostnader ska medlem efter faktura erlägga beslutade medlemsavgifter. I det fall föreningen även bedriver serviceverksamhet i egen eller annans regi skall även beslutade serviceavgifter erläggas.

Medlems- och serviceavgiften för påföljande år fastställs på höstmötet. I den mån fastställda avgifter och ersättningar visar sig otillräckliga för täckande av kostnaderna för verksamhetsåret äger föreningen rätt att besluta om extra avgifter.

§ 7 Firmateckning och ekonomiskt ansvar

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller dem som styrelsen därtill utser. Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar och kan endast ingå förpliktelser inom ramen för föreningens tillgångar.

§ 8 Organisation                     

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens löpande verksamhet.

Under styrelsen lyder ett kansli.

Styrelsen utser kommittéer och ordföranden i kommittéer. Hissförbundets kommittéer rapporterar direkt till styrelsen.

§ 9 Dagordning för medlemsmöten

Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per verksamhetsår, tidigast den 15 mars och senast den 30 juni.

Höstmöte ska hållas tidigast den 1 oktober och senast den 30 november.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare och minst 1 justeringsperson tillika rösträknare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 5. Framläggande av årsbokslut
 6. Fastställande av årsbokslut
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse
 9. Val av valberedning
 10. I tid inkomna motioner

På höstmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare och minst 1 justeringsperson tillika rösträknare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Prövning av om höstmötet blivit behörigen sammankallat
 5. Framläggande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår
 6. Fastställande av medlems- och eventuell serviceavgift        

Varje vid mötet företrätt fullvärdigt medlemsföretag äger en röst. Beslut fattas med enkel majoritet av antalet avgivna röster, om inte annat sägs i § 5, § 17 och § 18. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Medlem som önskar ta upp fråga av väsentlig betydelse för föreningen bör anmäla en motion skriftligen till kansliet, senast 31 mars.

§ 10 Extra årsmöte                 

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då så skriftligen begärs av minst en tredjedel av medlemmarna. Sådan begäran ska ange de frågor som det extra årsmötet ska behandla.

§11 Kallelse                            

Kallelse till årsmöte, höstmöte och extra årsmöte med dagordning ska utsändas senast 2 veckor före mötet.

§12 Styrelse                            

Årsmötet utser styrelse och bland styrelseledamöterna en ordförande. Styrelsen kan även utse andra funktionsansvariga t.ex. vice ordförande. Styrelsen skall bestå av minst fyra industriföreträdare.

Styrelsens representanter bör spegla medlemmarnas sammansättning.

Styrelsen väljs för 2 år. Om styrelseledamot frånträder eller entledigas sitt uppdrag i förtid kan ersättare adjungeras in fram till kommande årsmöte eller väljas av extra årsmöte. Adjungerad person har ej rösträtt i styrelsen.

Styrelsen sammankallas av ordföranden.

Styrelsesammanträde skall hållas minst 2 gånger per år.

Styrelsen är beslutsför med fyra ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Representant för kansliet skall alltid kallas och har rätt att närvara vid styrelsemöte. Representant för kansliet har ej rösträtt i styrelsen.

§ 13 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen:

• Att verkställa utredningar och projekt samt pröva och ge utlåtanden över inkomna förslag

• Att ansvara för föreningens medel och räkenskaper

• Att avge verksamhetsberättelse med balansräkning samt vinst- och förlusträkning

§ 14 Protokoll

Vid föreningens och styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Alla protokoll ska vara underskrivna och justerade av mötets ordförande och sekreterare. Protokoll från medlemsmöten justeras dessutom av en justeringsperson.

§ 15 Valberedning                  

Valberedningen ska föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen ska bestå av minst två personer varav en utses till sammankallande.

Valberedningen ska i sitt arbete eftersträva att föreslå kandidater så att styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter.

§ 16 Kansli             

Kansliets uppgift är att administrera samt vara informations- och serviceorgan för föreningens verksamhet.

§ 17 Stadgeändring                

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut i två på varandra följande sammanträden med minst sex månaders mellanrum.

I kallelsen till sådant möte ska angivas att stadgeändringsförslag kommer att behandlas.

För giltighet av beslut om stadgeändring erfordras minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

§ 18 Föreningens upplösning                

Beslut avseende föreningens upplösning är ej giltigt med mindre än att samtliga medlemmar förenat sig därom, eller beslut fattas vid två på varandra följande med minst sex månads mellanrum hållna föreningsmöten samt vid det möte som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Beslut om föreningens likvidation eller upplösning skall även innehålla bestämmelse om hur man skall förfara med föreningens överskjutande tillgångar.