Code of Conduct

Hissförbundet verkar aktivt för en transparent och konkurrensneutral verksamhet. All verksamhet sker i enlighet med den Code of Conduct som är fastställd av European Lift Association, ELA. Vidare omfattas Hissförbundet och dess medlemmar av den uppförandekod som fastställts för alla branschföreningar med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper.

ELA logo

ELA Code of Conduct for members and their representatives

It is the strict policy of ELA to comply with applicable antitrust and competition laws, including the laws of the European Union and the national laws of each Member State. Antitrust and competition laws are complex and their violation would be a serious and severe matter for ELA and its members. Therefore, participation in ELA must comply with certain principles and rules.

This Code of Conduct is intended to summarize what is expected of ELA members and their representatives when involved in ELA’s activities. Member representatives who participate in meetings should have received and read ELA’s Articles of Association as well as the present Code of Conduct.

If the ELA Board becomes aware of any non-compliance by any member association or its representatives relating to this Code of Conduct, it will review the situation and take appropriate decisions.

Uppförandekod

Reviderad 2019-08-23

För Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar. Konkurrensrättens syfte är att stimulera fri konkurrens vilket har Teknikföretagens Branschgruppers fulla stöd. Teknikföretagens Branschgrupper har därför i januari 2015 antagit nedanstående uppförandekod.

Teknikföretagens Branschgrupper ska iaktta koden inom bolaget och verka för att den följs av de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper. Branschföreningar som vill bedriva sin verksamhet i samarbete med Teknikföretagens Branschgrupper måste förplikta sig att följa koden.

Uppförandekoden syftar till att ge klara regler för Teknikföretagens Branschgrupper och anknutna branschföreningar. Överträdelser av koden kan leda till att Teknikföretagens Branschgrupper med omedelbar verkan säger upp samarbetet med berörd branschförening. En annan konsekvens är att föreningen, dess medlemsföretag samt Teknikföretagens Branschgrupper, på initiativ av Konkurrensverket, av domstol kan åläggas att betala s.k. konkurrensskadeavgift. Sådan avgift kan uppgå till synnerligen höga belopp.

Följande regler ska alltid iakttas inom Teknikföretagens Branschgrupper och branschföreningar anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper:

Grundläggande arbetssätt

A. Förbjudna ämnen

Följande ämnen är förbjudna vid möten med styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och andra samarbetsorgan anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper, särskilt om informationsutbyte i dessa ämnen sker mellan företag som är konkurrenter:

B. Ämnen som kan utgöra ett problem

Följande ämnen kan under vissa omständigheter utgöra ett konkurrensrättsligt problem, i synnerhet på en starkt koncentrerad, oligopolistisk marknad, d.v.s. en marknad med få aktörer. Ämnena får därför endast diskuteras efter samråd med en expert på konkurrensrätt:

C. Ämnen som inte utgör ett problem

Följande ämnen utgör i stor utsträckning kärnverksamhet för Teknikföretagens Branschgrupper och anknutna branschföreningar. Diskussioner och samråd om dessa ämnen utgör normalt inte några problem enligt konkurrensrätten, under förutsättning att ämnen som anges under punkt A. ovan inte berörs:

Tillämpning av koden och handlingsregler

Tvivel kan någon gång, uppkomma om ett förfarande, särskilt sådana som anges under b) ovan, är förenligt med konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden. Den fråga som då bör ställas är vilket syfte handlingen har och vilka effekter den har. Förfarandet är otillåtet om syftet är konkurrensbegränsande. Detsamma gäller om effekten av förfarandet är konkurrensbegränsande även om förfarandet inte har det syftet. En konkurrensbegränsande effekt föreligger om de berörda företagens oberoende uppträdande på marknaden äventyras.

Om det inte med ledning av ovanstående kriterier är uppenbart att förfarandet är lagligt bör den ansvarige för verksamheten stoppa den pågående verksamheten och inhämta råd från konkurrensrättslig expertis.