2024.05.14

Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska dessa risker och främja en säker arbetsmiljö, är det viktigt att arbetstagare följer speciella säkerhetsprinciper och arbetssätt.

Denna European Lift Association (ELA)-broschyr ”Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar” beskriver generella och specifika säkerhetsprinciper som alltid måste följas.

Broschyren är utformad och i första hand riktad till hissföretag som utför installations-, underhålls-, reparations- och moderniseringarbeten. Dessa företag har en legal skyldighet samt ansvar för att skydda sina medarbetare från risker som kan uppstå i samband med utförande av arbeten på hissar. Broschyren ger vägledning genom att visa exempel på sätt att skydda sig, som om de implementeras på rätt sätt, kommer att medverka till att uppnå det bästa skyddet för anställda hos hissföretagen och hos underentreprenörer.

Det är hissföretaget som ansvarar för att identifiera, tolka och uppfylla alla gällande krav och regler vare sig de är lokala, regionala, nationella eller på EU-nivå.

Broschyren riktar sig också till de anställda inom hissbranschen. De anställda bär ett ansvar att följa de gällande säkerhetsprocedurerna och att använda den skyddsutrustning som tillhandahålls av företaget. Denna broschyr kommer att underlätta för den anställde att förstå riskerna och där det behövs, begära kompletterande skyddsutrustning från företaget.

Säkerhetsprocedurerna är i hög utsträckning baserade på sunt förnuft. De bygger på många års erfarenheter av olyckor, några av dessa väldigt allvarliga med dödlig utgång.

Vissa av säkerhetsprocedurerna är särskilt viktiga: dessa är avgörande regler. Dessa regler är mycket avgörande för att undvika dödsolyckor. Om de inte följs kan det leda till mycket allvarliga olyckor eller dödsolyckor.