2024.05.14

Informationsblad om låsslitage vid schaktdörrar med slagdörrslås

Hissförbundet har identifierat problem med låsslitage vid schaktdörrar med slagdörrslås, som medför
en risk för att kunna dra upp schaktdörren försedda med slagdörrslås i låst läge. Sannolikheten för att
detta ska ske kan beskrivas med fem olika slitage/scenarion, som uppstår till exempel på frekvent
använda dörrar (t.ex. entréplan).