2024.05.14

Lagkrav

Det europeiska Hissdirektivet 2014/33/EU (ersätter 95/16/EG från och med 20 april 2016) anger minimikrav för nästan alla hissar avsedda för persontransport. Direktivet anger de grundläggande hälso- och säkerhetskraven samt hur godkännande procedurerna skall ske.

Från och med 1999-07-01 krävs att alla nyinstallerade hissar är CE-märkta och att en försäkran om överensstämmelse är utfärdad. För att en hiss eller en ingående säkerhetskomponent ska få tas i bruk krävs också att verifieringsproceduren utförs av ett anmält organ.

Hissdirektivet anger baskrav på säkerhet, tillgänglighet och åtkomlighet för underhållsarbeten i form av funktionskrav. Utformningen av den praktiska tillämpningen av baskraven har överlåtits till standardiseringen inom EU och i Sverige sker detta arbete inom SIS/TK 211.

Hissdirektivet är införlivat i Sverige genom BFS 2011:12 H12 (senast ändrat genom ändringsföreskrift BFS 2018:1 H18). Utöver nyinstallation reglerar denna även ändring av befintliga anordningar, retroaktiva förbättringskrav, besiktning, drift, skötsel och underhåll. Hissar som är avsedda att enbart användas av särskilt instruerad personal regleras däremot av Arbetsmiljöverket.

Utöver Boverkets regelverk för Hissar regleras arbetstagares användning av hissar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6. Enligt denna ska arbetsförhållanden undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap ska användas. Skrymmande gods får endast transporteras i hissar som är speciellt konstruerade för detta. Hissen ska antingen ha en korgdörr eller så ska korgöppningen ha en skyddsanordning som stoppar hissen om godset kommer i kontakt med schaktväggen.

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) gäller alla som använder lyftanordningar och lyftredskap i arbetet, inklusive hissar. Arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras.

Plan- och byggförordningen (2011:338) innehåller krav på byggnadsverk.