Vi verkar för

Hissförbundets verksamhet sker med fokus på tre områden:
Påverka, Informera och Utbilda

Påverka
Förbundet arbetar aktivt i samverkan med representanter för myndigheter, besiktningsorgan och kunder för att uttolka, påverka och följa upp förändringar av det tekniska regelverket för
uppförande, underhåll, service och tillsyn av Hissar och Rulltrappor.

Vi är också en aktiv remissinstans för svenska myndigheter och deltar aktivt i Europa arbetet genom vårt medlemskap i ELA (European Lifts Assocaition).

Förbundet deltar i samhällsdebatten för att påverka politiker, beslutsfattare och allmänheten.

Informera
Sprida kunskap om Hissar och rulltrappors allt betydelsefullare roll som transportmedel som varje dag året runt utför ett viktigt transportarbete i våra bostäder, på arbetet och i våra offentliga miljöer.

Förmedla ett budskap om att Förbundet och dess medlemmar verkar för hög säkerhet, hög kvalitet och hög teknisk standard inom branschen.

Utbilda
Hissförbundet bedriver sedan 2005 en Yh-utbildning av Hisstekniker tillsammans med Enköpings Utbildningsförvaltning för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen av utbildad
arbetskraft till branschen. I Förbundets regi sker också kontinuerlig vidareutbildning av medlemmarna genom seminarier och kurser inom teknik och juridik.

All verksamhet i förbundet sker i enlighet med de av ELA fastställda reglerna för “Code of
Conduct”.