Säkerhet och kompetensförsörjning teman för Hissförbundets höstmöte

På eftermiddagen den 28 november arrangerades Hissförbundets höstmöte hos Teknikföretagen i Stockholm. Vi blickade tillbaka på ett innehållsrikt år och planerade för 2023 samtidigt som vi fick en spännande inblick i hur byggbranschen adresserat säkerhetsfrågan.

Som gästtalare var Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare för Byggföretagen, inbjuden för att berätta om hur branschorganisationen arbetar med att förändra säkerhetskulturen i byggbranschen.

”Vi försöker att vara drivande i säkerhetskulturella frågor. Vi vill att fler ska ta sitt ansvar, inte diskutera vem som bär ansvar. Om fler från början tänker hur de kan ta ansvar kanske vi slipper reda ut det juridiska.”, berättade Berndt Jonsson och fortsatte:

”Säkerhetsfrågan får inte bli pärmar, den måste bli verklighet. Och för att lyckas med det är det oftast bättre att koncentrera sig på få men bra insatser.”

Ett exempel på Byggföretagens säkerhetsarbete är den branschgemensamma säkerhetsutbildning som är ett krav på byggarbetsplatser idag för att säkerställa att dem som vistats där är riskmedvetna. Safe Construction Training är från och med den 1 juli 2021 en obligatorisk säkerhetsutbildning för Byggföretagens medlemmar och deras underleverantörer.

En annan intressant satsning är byggbranschens säkerhetspark nära Arlanda utanför Stockholm, en anläggning på 15 000 m2 där man genom att reflektera över beteenden i uppbyggda stationer och scenarion skapar en god insikt över det egna säkerhetsbeteendet. Grupper kan träna helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem samt samarbete och att övertyga andra.

Byggföretagens mål är en olycksfri byggbransch och ur ett Europaperspektiv har Sverige ett mycket lågt antal dödsolyckor per 100 000 arbetstagare, men varje olycka är givetvis en olycka för mycket.

”Därför är jag glad att Byggföretagens styrelse gång på gång slår fast att säkerhet är ett prioriterat fokusområde.”

På frågan om ett lyckat exempel på en beteendeförändring kring säkerhetskultur blev svaret att arbetsmiljön upplevs som att den blivit mer tillåtande. Det är exempelvis okej att säga att man inte är på topp en viss dag och be om annan placering. För att det ska fungera i den operativa verksamheten måste säkerhetskulturen  främjas i varje företag – och här kan Berndt Jonsson bara uppmuntra hissbranschen att fortsätta på den inslagna vägen.

Formellt höstmöte med utblick 2023

Den formella delen av höstmötet innehöll beslut om stadgeändring, verksamhetsplan för 2023, budget och medlems- samt serviceavgifter. Som ny styrelseledamot valdes Luis Soler, VD Schindler, som ersätter tidigare VD:n på samma bolag och Luis presenterade sig själv och sin bakgrund kort.

Ett spännande år summerades där vi framförallt firat Hissförbundets 30-årsjubileum, arbetat med kompetensförsörjningsfrågan, arrangerat utbildningar och fokuserat på remissen och Boverkets utredning om säkerhetsrisker med äldre hissar. Därefter presenterades den guide kansliet tillsammans med kommunikationskommittén tagit fram för att stötta medlemsföretagen vid rekrytering av servicetekniker. Guiden innehåller generella råd kring rekrytering av unga idag, tips om hur du skriver en kravprofil och jobbannons, intervjuer och användbara länkar och kommer att skickas ut till medlemsföretagen.

Efter det formella höstmötet följde ett möte med Teknik- och Säkerhetskommittén, TSK.


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas