Hissförbundets svar på remiss kring Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)

Slutbetänkandet "Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer" lämnades i höstas över till regeringen. Betänkandet är ute på remiss framtill 1 mars 2016.

Hissförbundet anser att utredningen tagit ett bra helhetsgrepp kring frågan om att kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden. Vi anser därför att utredningens förslag bör genomföras som ett samlat paket och i enlighet med de ikraftträdandedatum som anges i utredningens författningsförslag.

Om det inte är möjligt att genomföra alla, för staten, kostnadsbärande förslag, så bör följande kostnadsbärande förslag prioriteras i första hand:
• Fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar
• Statligt stöd till installation av hiss

Dessa förslag bör prioriteras eftersom de underlättar för äldre att bo kvar hemma i sina invanda omgivningar, vilket de flesta äldre som tillfrågas uppger att de skulle vilja. Sett i perspektiv av den demografiska utvecklingen är det möjligt att uppnå stora samhällsekonomiska vinster genom att säkerställa att den växande andelen äldre får möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Dessa förslag kommer dessutom att leda till större valfrihet och bättre livskvalitet både för de äldre, men även för personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer, och personer som är sjuka. Att skapa fler tillgängliga bostäder öppnar även upp flyttkedjorna då det skapar en ökad möjlighet för rörlighet på bostadsmarknaden.

Av de förslag som inte är kostnadsbärande för staten anser vi att kravet på att undanröja enkelt avhjälpta hinder i entréer och trapphus till flerbostadshus är det viktigaste att genomföra.

Läs hela remissvaret här


Nyheter


Hissförbundet i Elektrikern

”För den som gillar både elektronik och mekanik är det här ett perfekt yrke”, tycker Sima Iskandar. Artikeln berättar även

Barn trycker på hissknapp

Remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar”

Remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar” 1.     Sammanfattning Hissförbundet välkomnar utredningen och

Hissförbundet firade 30-årsjubileum

2022 har Hissförbundet arbetat för säkrare hissar och rulltrappor i 30 år. Detta ville vi självklart fira tillsammans. Inför vårmötets

Barn trycker på hissknapp

Hissförbundet i byggtidningen Branschaktuellt

”Om en hiss ansågs vara säker för 100 år sedan så anses den vara säker än idag, vilket känns märkligt