Hissförbundets svar på remiss kring Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)

Slutbetänkandet "Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer" lämnades i höstas över till regeringen. Betänkandet är ute på remiss framtill 1 mars 2016.

Hissförbundet anser att utredningen tagit ett bra helhetsgrepp kring frågan om att kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden. Vi anser därför att utredningens förslag bör genomföras som ett samlat paket och i enlighet med de ikraftträdandedatum som anges i utredningens författningsförslag.

Om det inte är möjligt att genomföra alla, för staten, kostnadsbärande förslag, så bör följande kostnadsbärande förslag prioriteras i första hand:
• Fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar
• Statligt stöd till installation av hiss

Dessa förslag bör prioriteras eftersom de underlättar för äldre att bo kvar hemma i sina invanda omgivningar, vilket de flesta äldre som tillfrågas uppger att de skulle vilja. Sett i perspektiv av den demografiska utvecklingen är det möjligt att uppnå stora samhällsekonomiska vinster genom att säkerställa att den växande andelen äldre får möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Dessa förslag kommer dessutom att leda till större valfrihet och bättre livskvalitet både för de äldre, men även för personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer, och personer som är sjuka. Att skapa fler tillgängliga bostäder öppnar även upp flyttkedjorna då det skapar en ökad möjlighet för rörlighet på bostadsmarknaden.

Av de förslag som inte är kostnadsbärande för staten anser vi att kravet på att undanröja enkelt avhjälpta hinder i entréer och trapphus till flerbostadshus är det viktigaste att genomföra.

Läs hela remissvaret här


Nyheter


Nya medlemmar i Hissförbundet

Hissförbundet har fått två nya medlemmar: proptech-företaget Host Mobility från Mölndal och Interlift, specialisten för lyftutrustning från Sjöbo (associerad medlem). Varmt välkommen till

Hissförbundets Anne Geitmann lämnar vidare rollen som Generalsekreterare

Vad tar du med dig från åren som Hissförbundets generalsekreterare? – Vikten av att identifiera tydliga frågor med relevans för

YH-utbildningen Xenter: 5 nya starter beviljade!

Utbildningen till hiss- och rulltrappstekniker kräver större lokal med tung utrustning och en högre lärartäthet, vilket inte kan finansieras med

Hissnande hissmusik

Hissmusik har historiskt något av ett dåligt rykte. Hissmusik, eller skvalmusik, beskrivs ofta som lugn bakgrundsmusik du kan höra i